Technikum KLASA WOJSKOWA –nauka trwa 5 lat po szkole podstawowej lub 4 lata po gimnazjum. 

Technik informatyk zajmuje się administrowaniem sieci, projektowaniem stron www, programowaniem, a także składaniem i konfigurowaniem sprzętu, prowadzeniem szkoleń, wdrażaniem programów, opracowywaniem i ulepszaniem komputerowych systemów informacji, dba o zbiory danych oraz system zarządzania bazą danych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo.

Jako jedyna szkoła w Zamościu, posiadamy profesjonalnie wyposażone LABORATRORIUM KOMPUTEROWE, aby zapewnić jakość na najwyższym poziomie. Wyposażone w stanowiska diagnostyczne, naprawy sprzętu oraz sieci komputerowych.

Profil wojskowy wprowadza zajęcia specjalistyczne z zakresu edukacji wojskowej oraz sztuk walki. Dzięki współpracy z Jednostkami Wojskowymi uczniowie będą mieli szansę zapoznania się ze specyfiką pracy zawodowego żołnierza. W ramach programu tej klasy, realizowane będą zagadnienia z zakresu musztry wojskowej, szkolenia bojowego, terenoznawstwa, ratownictwa medycznego, strzelectwa. Uczniowie będą brali udział w pokazach i uroczystościach wojskowych. Organizowane będą obozy sportowo-obronne.

W ramach zajęć faktultatywnych, organizowane są wycieczki do Jednostek Wojskowych

Klasa ta, oprócz przedmiotów specjalistycznych, będzie realizowała program rozszerzony z języka angielskiego, matematyki, fizyki i astronomii, gdyż przedmioty te są punktowane w procesie rekrutacji na studia wojskowe.

Dodatkowo Nasi uczniowe ćwiczą umiejętności sztrzelnicze (SZKOŁA POSIADA WŁASNĄ BROŃ)

Uczniowie Naszej szkoły, uczestniczą w zawodach sprawnościowych, co wpływa na bardzo dobrą kondycję fizyczną, tak ważną w ćwiczeniach Wojskowych.

Ważną umiejętnością w Wojskowości jest Terenoznawstwo. Dzięki wyjazdom terenowym, ta umiejętność jest w Naszych Uczniach, skutecznie rozwijana.

W wyniku kształcenia w zawodzie uczeń (słuchacz) zdobywa następujące umiejętności:

 1. posługuje się systemami operacyjnymi;
 2. pracuje w różnych rodzajach sieci komputerowych;
 3. obsługuje urządzenia wykorzystywane w sieciach komputerowych;
 4. projektuje i wykonuje sieć komputerową;
 5. wykorzystuje wiedzę z zakresu budowy i działania systemów operacyjnych do pracy z różnymi komputerami, rodzajami systemów operacyjnych oraz sieci;
 6. posługuje się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym;
 7. dobiera konfiguracje sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań zawodowych;
 8. posługuje sie językami obsługi wybranych rodzajów baz danych;
 9. zakłada i utrzymuje bazy danych;
 10. administruje bazami danych i nadzoruje ich prace;
 11. projektuje bazy danych;
 12. dobiera oprogramowanie do obsługi baz danych;
 13. programuje w wybranych językach

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie dostępna na stronie MEN www.men.gov.pl

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk może podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach, ale wszędzie tam gdzie jest wprowadzana informatyzacja. Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, programista.

Klasa o profilu wojskowym umożliwia ponadto przygotowanie do podjęcia dalszej nauki w szkołach i uczelniach wojskowych, kontynuowanie edukacji w cywilnych szkołach i uczelniach na kierunkach proobronnych, wybór jednostki wojskowej i rodzaju wojsk w celu odbycia zawodowej służby wojskowej, samodzielnie wybrać drogę przyszłej działalności zawodowej lub naukowej, zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami, nabyć wysoką sprawność fizyczną, odpornościową i umiejętności strzeleckie.

Kształcenie prowadzone jest w formie dziennej. Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie technik informatyk oraz ma możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez OKE w Krakowie i otrzymania tytuł technika.

Szkoła jest placówką niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej.

TECHNIK INFORMATYK TO ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI, KTÓRY ZAPEWNI CI PRACĘ W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ.

Translate »