ZASADY REKRUTACJI

Terminy rekrutacji
do Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Jana Kilińskiego w Zamościu
w roku szkolnym 2014/2015.

 rekrutacja

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. „d” i „e” ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego
i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydata:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej
dla młodzieży może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym
maksymalnie 200 punktów, w tym:

1) 100 punktów z egzaminu gimnazjalnego- wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone
w skali procentowej dla zadań z zakresu:

z języka polskiego

z matematyki

z historii oraz wiedzy o społeczeństwie

z przedmiotów przyrodniczych: chemia , fizyka ,biologia, geografia

z języka obcego (poziom podstawowy)

 będą mnożone przez 0,2 pkt.

Przykład : uczeń uzyskał z egzaminu gimnazjalnego :

język polski – 80% ; matematyka – 65%; historia i wos – 59%; przedmioty przyrodnicze- 70%; język obcy (poziom podstawy) – 96%

po przeliczeniu według wzoru otrzymujemy :

80 x 0,2+ 65 x 0,2+59 x 0,2 +70 x 0,2 + 96 x 0,2 = 16 +13 +11,8+ 14 + 19,2 = 74

Liczba punktów rekrutacyjnych dla ucznia wynosi 74 pkt.

2) 80 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

a. 20 punktów – ocena: celujący,

b. 18 punktów – ocena: bardzo dobry,

c. 15 punktów – ocena: dobry,

d. 8 punktów – ocena: dostateczny,

e. 2 punkty – ocena: dopuszczający;

3) 20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:

a) 4 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

b) maksymalnie 10 punktów za uzyskanie tytułu finalisty w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim

(1 konkurs – 4 pkt. , 2 konkursy – 8 pkt., 3 i więcej – 10 pkt.),

c) maksymalnie 4 punkty (1 osiągnięcie – 2 pkt, 2 i więcej – 4 pkt.) z poniżej wskazanych osiągnięć:

 – zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

– zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

– zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

d) 2 punkty za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum osiągnięć:

 – działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, organizacjami charytatywnymi lub

– działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych lub
– udział w projekcie /programie dydaktyczno-wychowawczym o zasięgu co najmniej wojewódzkim, realizowanym na terenie szkoły, potwierdzony osiągnięciami ucznia.

Wszystkim kandydatom polecamy stronę internetową:

http://nabor.pcss.pl/zamosc/

Translate »
%d bloggers like this: