TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Policealne Studium Zawodowe dla Młodzieży ( forma dzienna) – nauka trwa 4 semestry
Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych (forma zaoczna)- nauka trwa 4 semestry

Jeżeli interesuje Cię praktyczne wykorzystanie prawa w życiu codziennym, chcesz podjąć pracę w urzędzie, biurze, administracji sektora publicznego lub prywatnego – ten kierunek jest dla Ciebie.

W wyniku kształcenia w zawodzie uczeń (słuchacz) zdobywa następujące umiejętności:

 1. posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu ekonomii, rachunkowości, prawa, statystyki i sprawozdawczości;
 2. korzysta z różnych źródeł informacji ekonomiczno-prawnej;
 3. wykorzystuje wybrane programy komputerowe: finansowo – księgowe, kadrowo płacowe, statystyczne, finansowo – ekonomiczne;
 4. oblicza i odprowadza podatki;
 5. prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencję przychodów;
 6. sporządza plan działania małego przedsiębiorstwa (biznesplan), w tym plan finansowy;
 7. przeprowadza analizę ekonomiczną przedsiębiorstwa, w tym analizę finansową z wykorzystaniem podstawowych wskaźników;

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie dostępna na stronie MEN www.men.gov.pl

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie rachunkowości może podejmować pracę w:

 • działach księgowości (działach finansowych) wszystkich podmiotów gospodarczych
 • zakładach budżetowych
 • bankach
 • instytucjach ubezpieczeniowych
 • urzędach skarbowych
 • urzędach administracji samorządowej i centralnej

Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie technik rachunkowości oraz ma możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez OKE w Krakowie i otrzymania tytuł technika.

Szkoła jest placówką niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej.

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI TO ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI, KTÓRY ZAPEWNI CI PRACĘ W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ

Translate »
%d bloggers like this: