TECHNIK BHP

Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych (forma zaoczna)- nauka trwa 3 semestry

Dzięki naszej Szkole nauczysz się jak odpowiednio przygotować stanowisko pracy, jak zapobiegać wypadkom. Dowiesz się jak dobrze przygotować instrukcje, jak opracować wewnętrzne regulaminy. Będziesz mógł przeprowadzać szkolenia w zakresie BHP.

W wyniku kształcenia w zawodzie uczeń (słuchacz) zdobywa następujące umiejętności:

  1. sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
  2. formułuje propozycje przedsięwzięć prawno-organizacyjnych zgodnych z obowiązującymi przepisami
  3. rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bezpieczeństwem pracy.
  4. ustala zgodność oddawanych do użytku obiektów i urządzeń technicznych z dokumentacją projektową i wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy
  5. ocenia i mierzy stopień zagrożenia i ryzyka zawodowego
  6. doradza w doborze odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.
  7. ustala okoliczności i przyczyny wypadków
  8. ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
  9. kontroluje stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie stosując odpowiednie metody i sposoby kontroli.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie dostępna na stronie MEN www.men.gov.pl

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik BHP może podejmować pracę we wszystkich firmy, zakłady produkcyjne oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie technik BHP oraz ma możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez OKE w Krakowie i otrzymania tytuł technika.

Szkoła jest placówką niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej.

TECHNIK BHP ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI, KTÓRY ZAPEWNI CI PRACĘ W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ

Translate »
%d bloggers like this: