TECHNIK ADMINISTRACJI

Policealne Studium Zawodowe dla Młodzieży ( forma dzienna) – nauka trwa 4 semestry
Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych (forma zaoczna)- nauka trwa 4 semestry

To najlepszy kierunek dla osób zainteresowanych zagadnieniami i funkcjonowaniem administracji To kierunek również dla tych, którzy lubią podejmować zadania organizacyjne, chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa i nauk ekonomicznych by pracować w działach administracyjnych.

W wyniku kształcenia w zawodzie uczeń (słuchacz) zdobywa następujące umiejętności:

 1. załatwia indywidualne sprawy administracyjne,
 2. przygotowuje projekty umów cywilnoprawnych i innych dokumentów,
 3. przygotowuje projekty aktów normatywnych i administracyjnych właściwych dla urzędu,
 4. interpretuje podstawowe pojęcia i zjawiska ekonomiczne,
 5. określa zasady organizacji i zarządzania podmiotów gospodarczych,
 6. posługuje się metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej,
 7. posługuje się dokumentacją księgową,
 8. stosuje zasady obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie dostępna na stronie MEN www.men.gov.pl

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie handlowiec może podejmować pracę w:

 • administracji rządowej
 • jednostkach samorządu terytorialnego (urzędy marszałkowskie, powiatowe, gminne)
 • jednostkach organizacyjnych gmin, samorządów zawodowych i gospodarczych przedsiębiorstwa
 • organizacjach społecznych
 • zakładach usługowych
 • organizacje społeczne

Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie technik administracji oraz ma możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez OKE w Krakowie i otrzymania tytuł technika.

Szkoła jest placówką niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej.

TECHNIK ADMINISTRACJI TO ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI, KTÓRY ZAPEWNI CI PRACĘ W PAŃSTWACH UNI

Translate »
%d bloggers like this: