LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Jest to szkoła przeznaczona dla osób,  które pragną poszerzyć swoją wiedzę zdobywając średnie wykształcenie oraz zdobyć świadectwo maturalne, które umożliwia podjęcie studiów na wszystkich kierunkach.

Cykl kształcenia trwa trzy lata (6 semestrów), obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane są w zakresie podstawowym i rozszerzonym (od 2-4 przedmiotów), zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz ramowym planem nauczania dla tego typu szkoły.

UWAGA !!!

ABSOLWENCI PO UKOŃCZENIU ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SĄ PRZYJMOWANI DO KLASY II – SEMESTR III 3 – LETNIEGO LICEUM DLA DOROSŁYCH – NAUKA TRWA 2 LATA – 4 SEMESTRY

Do szkoły dla dorosłych przyjmowane są osoby, które ukończyły 18 lat lub ukończą je w roku kalendarzowym, w którym przyjmowane są do szkoły. Ponadto do szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych może być przyjęta osoba, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli ma ona opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży.

  • Klasa ogólna 
  1. Atrakcyjne i aktywne metody pracy ułatwią naukę na wysokim poziomie i umożliwią zainteresowanym udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
  2. Przedmioty realizowane są zgodnie z podstawą programową liceum ogólnokształcącego.
  3. Szkoła przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego.
  4. Klasa dla przyszłych kandydatów na studia uniwersyteckie, politechniczne i ekonomiczne.
Liceum Ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące
Translate »
%d bloggers like this: