OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

Dokumenty:

Każdy uczeń dostaje następujące dokumenty:

Umowa

dwa egzemplarze (jeden egzemplarz z dołączonym zaświadczeniem lekarza medycyny pracy zostaje u pracodawcy, drugi egzemplarz-podpisany przez pracodawcę uczniowie dostarczają do szkoły w nieprzekraczającym terminie do 2 tygodni przed praktyką zawodową).

Wyciąg z Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

informacja dla pracodawcy odnośnie kryteriów oceniania praktykanta

Program praktyki zawodowej

informacja dla pracodawcy o zadaniach do zrealizowania (dostępny na stronie internetowej szkoły)

Praktyki Zawodowe w roku szkolnym 2021/2022

2 maj 2022 – 31 maj 2022

 • technik informatyk
 • technik usług fryzjerskiech

Ilość godzin: 160 godzin (4 tygodnie) w cyklu nauczania

Realizacja: w klasie 3

Organizacja praktyk:

 • Uczniowie realizują praktyki zawodowe w zakładach współpracujących ze szkołą jak również w zaproponowanych przez siebie firmach, do każdego zakładu zgłaszają się osobiście w celu załatwienia formalności.
 • W przypadku, kiedy firma ze względu na swoją specjalizację nie może zrealizować wszystkich wymienionych w tym programie zadań zawodowych, program może ulec modyfikacjom.
 • Wzór umowy znajduje poniżej
 • Umowa między szkołą a zakładem jest do zaakceptowania przez firmę. Szkoła zatwierdza program praktyki (jeżeli firma wniosła poprawki) i po zaakceptowaniu umowy przez firmę, zostaje ona podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach przez dyrektora szkoły i firmę.
 • Umowę, zaświadczenie, program praktyki zawodowej oraz kryteria oceniania praktyki zawodowej uczeń dostarcza do firmy i umawia się na pierwszy dzień praktyki zawodowej.
 • Umowa zawiera numer polisy ubezpieczeniowej – uczniowie są objęci ubezpieczeniem.

Zaliczenie praktyki zawodowej:

 • dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej jest dzienniczek praktyk
 • ocena z praktyki zawodowej wystawiana jest zgodnie z kryteriami będącymi załącznikiem do umowy o praktykę zawodową. Uwzględnia m.in.:

100% frekwencję (8-godzinny dzień pracy) – potwierdzoną w dzienniczku praktyk przez opiekuna praktyk ze strony firmy; ocenę opiekuna praktyk ze strony firmy w kolejnych tygodniach,

ocenę końcową i opinię końcową opiekuna;

odnotowane w dzienniczku praktyk tematy zadań zawodowych realizowanych każdego dnia (notatki ucznia, schematy, projekty);

dokumentację zrealizowanych praktyk: portfolio lub sprawozdanie z przebiegu praktyki napisane przez ucznia i zamieszczone w dzienniczku praktyk.

W wyjątkowych przypadkach usprawiedliwionej nieobecności na praktyce zawodowej
(np. choroba ucznia) możliwa jest realizacja praktyki lub odpracowanie nieobecnych dni praktyki zawodowej w innym terminie w porozumieniu z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego i zakładem pracy. Jeżeli odpracowanie przypada na okres wakacji letnich
w takim przypadku decyzją Rady Pedagogicznej uczeń ma przesuniętą klasyfikację roczną na ostatni tydzień sierpnia (dokumenty zaświadczające o odbyciu/uzupełnieniu praktyki zawodowej dostarcza do 25 sierpnia)

Ocena z praktyki zawodowej wpisywana jest na świadectwie i wliczana do średniej ocen.

Niezaliczenie praktyki zawodowej skutkuje oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego i koniecznością zaliczenia jej w wakacje (w przypadku jednej lub dwóch ocen niedostatecznych) w przypadku trzech i więcej ocen niedostatecznych z nauczanych przedmiotów, powtarzaniem klasy.

Podstawa prawna – praktyki zawodowe w realizowane są na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2004, poz.256, poz. 2575 z późniejszymi zmianami)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2019. w sprawie praktycznej nauki zawodu
 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
Translate »
%d bloggers like this: