Pracownik ochrony

Cel szkolenia:

Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania zawodu pracownika ochrony

Wymagania:

 • obywatelstwo polskie lub innego państwa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA
 • ukończone 21 lat
 • ukończona szkoła podstawowa
 • pełna zdolność do czynności prawnych
 • osoba nie była skazana prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo
 • osoba posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych

Program kursu: (Kurs trwa 245 godzin)

 • Przepisy ogólno – prawne
 • Ochrona osób
 • Ochrona mienia
 • Wyszkolenie strzeleckie
 • Samoobrona i techniki interwencyjne

Uzyskane uprawnienia:

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu. Po zakończeniu kursu absolwent składa wniosek do Komendy Wojewódzkiej Policji. Zaświadczenie o ukończeniu kursu jest podstawową do wpisania na listę Kwalifikowanych pracowników ochrony. Bez konieczności zdawania egzaminu.

Translate »