Nasze kursy mogą być nawet bezpłatne

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zamościu informuje, że nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy powołuje do życia nowy instrument polityki rynku pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.
Środki KFS można przeznaczyć na finansowanie działań obejmujących:

a) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku
z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy
zawodowej po ukończonym kształceniu,

e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym
kształceniem.

Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a pracodawcą, można przeznaczyć środki z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wysokości:

80% kosztów kształcenia ustawicznego,

• 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców,

W związku z powyższym Zapraszamy serdecznie do skorzystania z Naszej bogatej oferty ponad 50 kursów zawodowych oraz ich sfinansowania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Katalog kursów – kliknij 

Nie ma jeszcze komentarzy.

Zostaw odpowiedź

Translate »