Technik żywienia i usług gastronomicznych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań:

1) ocena jakości żywienia oraz jej przechowywanie,
2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
3) planowania i oceny żywienia,
4) organizowanie produkcji gastronomicznej,
5) planowanie i realizacja usług gastronomicznych.

IMG_20171018_084453_1

 W trakcie trwania nauki uczeń zdobędzie kwalifikacje w zakresie:
TG.07 Sporządzanie potraw i napojów. Egzamin odbywa się pod koniec II okresu klasy III.
TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Egzamin odbywa się pod koniec I okresu klasy IV.

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

– wyposażanie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
– działalność gospodarcza w gastronomii
– technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
– język obcy w gastronomii
– podstawy żywienia
– organizacja produkcji gastronomicznej
– usługi gastronomiczne
– procesy technologiczne w gastronomii
– pracownia obsługi gości
– pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej

Praktyka zawodowa:
Praktyki młodzież realizuje w wybranym przez siebie lub szkołę (na wniosek ucznia) zakładzie gastronomicznym zapewniającym rzeczywiste warunki 
pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

10 (Copy)

Perspektywy:
Absolwent tego kierunku może podjąć pracę w:
– zakładach żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, bary, itp.),
– instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, 
– indywidualnych i zbiorowych gospodarstwach domowych (domy opieki społecznej, domy dziecka, internaty, akademiki, hotele, pensjonaty, itp.). 
Ponadto może prowadzić własną działalność usługowo-gospodarczą w zakresie usług 
gastronomicznych, hotelarskich i agroturystyki. Może kontynuować także naukę na studiach wyższych na dowolnie 
wybranym kierunku.

Uczeń tego technikum realizuje dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym.