Technik handlowiec – nauka trwa 5 lat po szkole podstawowej lub 4 lata po gimnazjum.
Technik handlowiec należy do zawodów typowo handlowych. Celem kształcenia w zawodzie technik handlowiec jest przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych przyszłym pracownikom handlu, przedstawicielom handlowym. Szczególny akcent kładziemy na praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu. W naszej szkole zdobędziesz wiedzę o funkcjonowaniu rynku, potrzebach konsumenta, regułach współpracy z kontrahentami.

W wyniku kształceni a w zawodzie uczeń (słuchacz) zdobywa następujące umiejętności:

 1. posługuje się terminologią ekonomiczną;
 2. interpretuje przepisy prawa finansowego, handlowego, cywilnego oraz prawa pracy;
 3. przestrzega przepisy prawa dotyczące ochrony konkurencji i konsumentów;
 4. stosuje zasadę racjonalnego gospodarowania;
 5. sporządza pisma związane z działalnością handlową;
 6. wypełnia dokumenty związane z obrotem towarowym;
 7. korzysta z materiałów statystycznych;
 8. wykonuje prace związane z planowaniem i analizą statystyczną;
 9. oblicza i szacuje wartości procentowe, dyskontowe, odsetkowe i walutowe;
 10. przestrzega zasad prowadzenia działań marketingowych;

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie dostępna na stronie MEN www.men.gov.pl

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie handlowiec może podejmować pracę w:

 • punktach sprzedaży detalicznej
 • w hurtowniach i magazynach
 • działach logistyki
 • prowadzić własną działalność gospodarczą

Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie technik handlowiec oraz ma możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez OKE w Krakowie i otrzymania tytułu technika.

Szkoła jest placówką niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej.

TECHNIK HANDLOWIEC TO ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI, KTÓRY ZAPEWNI CI PRACĘ W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ