Pierwsza pomoc

Cel szkolenia:
nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy niezbędnych do przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Wymagania:
nauczyciele i wychowawcy placówek oświatowych, którzy posiadają wykształcenie wyższe i przygotowanie pedagogiczne.

Program kursu:

 

Lp.

Zakres wiedzy i umiejętności

Liczba godzin teoretycznych

Liczba godzin praktycznych

Liczba godzin ogółem

1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka

30 minut

30 minut

60 minut

2. Wezwanie pomocy

15 minut

30 minut

45 minut

3. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia

15 minut

15 minut

4. Poszkodowany nieprzytomny

15 minut

15 minut

30 minut

5. Urazy i skutki urazów

45 minut

90 minut

135 minut

6. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchnownych

30 minut

45 minut

75 minut

7. Unieruchomienie złamań i zwichnięć

30 minut

45 minut

75 minut

8. Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania

30 minut

30 minut

60 minut

9. Wsparcie psychiczne poszkodowanego

45 minut

90 minut

135 minut

10. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa

90 minut

135 minut

225 minut

11. Defibrylacja z użyciem automatycznego defirylatora AED

30 minut

45 minut

75 minut

12. Zadławienia

30 minut

30 minut

60 minut

13. Wstrząs – zasady postępowania  przeciwstrząsowego

30 minut

15 minut

45 minut

14. Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia życia

90 minut

30 minut

120 minut

15. Zatrucia

30 minut

15 minut

45 minut

16. Ewakuacja ze strefy zagrożenia

30 minut

30 minut

60 minut

17. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

90 minut

90 minut

Razem czas zajęć

585 minut

13 godzin dydaktycznych

765 minut

17 godzin dydaktycznych

1350 minut

30 godzin dydaktycznych

 

Uzyskane uprawnienia:
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć

edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy wg wzoru

określonego w zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139,poz. 1132).
Czas trwania:
30 godzin 60% – zajęcia praktyczne (realizowane w grupach 6-osobowych) 40%- zajęcia teoretyczne (realizowane w grupie 24-osobowej)

Najbliższy termin rozpoczęcia:
0000-00-00, godz. 00:00

Informacje dodatkowe:

Cena:
400 zł
Sposób zakończenia
• egzamin w formie testu i sprawdzianu praktycznego,
• obecność na zajęciach.

ZAPISZ SIĘ ONLINE
Translate »
%d bloggers like this: