Agent celny

Cel szkolenia:
Przekazanie uczestnikom zasobu wiedzy z zakresu prawa celnego, postępowania celnego, taryfikacji i towaroznawstwa, wybranych zagadnień prawa podatkowego oraz praktycznej metody wypełniania dokumentów celnych i podatkowych, których znajomosć jest wymagana do zdania egzaminu kwalifikacyjnego dla osób ubiegajacych się o uprawnienia do wykonywania czynnosci agenta celnego.

Wymagania:
Wykształcenie co najmniej średnie.

Program kursu:
-wspólnotowy kodeks celny i ustawa prawo celne
-zgłoszenie celne
-wypełnianie zgłoszenia celnego
-ustawa o podatku akcyzowym
-wypełnianie zgłoszenia celnego,deklaracji INTRASTA, deklaracji akcyzowych
-ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy Ordynacji podatkowej

Uzyskane uprawnienia:
Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym i wydaniem zaświadczenia zgodnym z MEN

Czas trwania:
100 godzin

Najbliższy termin rozpoczęcia:
0000-00-00, godz. 00:00

Informacje dodatkowe:
„WPIS NA LISTĘ UPRAWNIONYCH AGENTÓW CELNYCH
Warunki wpisu na listę agentów celnych w Ministerstwie Finansów:
– zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną,
– ukończone 18 lat,
– pełna zdolność do czynności prawnych,
– wykształcenie minimum średnie,
– obywatelstwo polskie,
– niekaralność w zakresie przestępstw dotyczących obrotu gospodarczego.

EGZAMIN
Egzamin odbywa się w Warszawie, trwa jeden dzień i składa się z części testowej i zadań. Egzamin testowy to 100 pytań obejmujących zagadnienia celne, akcyzowe, INTRASTAT i podatek VAT. Egzamin trwa nie dłużej niż 150min. Ocenę pozytywną otrzymuje osoba, która odpowie prawidłowo na co najmniej 81 pytań. Do części praktycznej dopuszczane są tylko osoby, które zdały test. W trakcie egzaminu z zadań należy wykazać się umiejętnością wypełniania dokumentów celnych (SAD, DW 1, EUR 1, ATR, INF3,wnioski o pozwolenia itd.), dokumentów akcyzowych i deklaracji INTRASTAT. Koszt egzaminu wynosi 20 % średniej krajowej płacy; koszt uzyskania świadectwa niekaralności wynosi 50,- zł. W przypadku niepowodzenia, do egzaminu można przystąpić ponownie. ”

ZAPISZ SIĘ ONLINE
Translate »
%d bloggers like this: